Vad är supply chain?

Vad är supply chain?

Leverantörskedjan eller supply chain är en avgörande del av varje verksamhet och kan ha en stor inverkan på företagets prestanda och konkurrenskraft. För att säkerställa att din supply chain fungerar smidigt och effektivt, är det viktigt att ha en väl utvecklad strategi för ledning av leverantörskedjan och att använda verktyg och metoder för att optimera processerna.

Varför är supply chain viktigt?

Ledning av supply chain är viktigt för flera skäl. För det första kan det hjälpa till att säkerställa att företaget har tillgång till de råvaror och tjänster som krävs för att driva verksamheten. Detta kan vara avgörande för att undvika avbrott i produktionen eller förseningar i leveranserna.

För det andra kan en väl utvecklad strategi för ledning av supply chain hjälpa till att minska kostnaderna för företaget. Genom att samarbeta med leverantörer och optimera inköpsprocesserna, kan företaget ofta hitta sätt att få bättre priser eller förbättra leveranssäkerheten.

För det tredje kan en väl fungerande leverantörskedja bidra till att förbättra företagets miljöprestationer. Genom att välja leverantörer som uppfyller höga miljökrav och genomföra miljövänliga inköpsprocesser, kan företaget bidra till att minska sin miljöpåverkan.

Supply chain management

Supply chain management

Leverantörskedjans ledning, eller Supply Chain Management (SCM), är en viktig del av varje företags verksamhet. Det handlar om att effektivt hantera alla aktiviteter som krävs för att leverera produkter eller tjänster till kunden, från råvaruinköp till slutförsäljning. Genom att optimera sin leverantörskedja kan ett företag öka sin prestanda, minska sina kostnader och förbättra sin konkurrenskraft.

Det finns många olika metoder och verktyg som kan användas för att leda en leverantörskedja. Här är några av de viktigaste faktorerna att beakta:

 • Inköpsstrategi: Företaget bör ha en tydlig inköpsstrategi som beskriver vilka råvaror och tjänster som krävs, vilka leverantörer som ska användas och hur inköpsprocessen ska genomföras.
 • Leverantörsutvärdering: Det är viktigt att regelbundet utvärdera leverantörerna för att säkerställa att de uppfy ller företagets krav och förväntningar. Detta kan innebära att undersöka leverantörernas prestanda, kvalitet och leveranssäkerhet, samt att bedöma deras miljö- och sociala ansvar.
 • Kontraktshantering: Företaget bör ha tydliga avtal och kontrakt med sina leverantörer som beskriver villkoren för leveranser och betalningar. Detta kan hjälpa till att undvika tvister och missförstånd.
 • Lagerhantering: Lagerhantering är en viktig del av ledning av leverantörskedjan. Företaget bör ha rutiner för att hålla koll på lagerläget och säkerställa att det finns tillräckligt med råvaror och färdiga produkter på lager för att möta efterfrågan.
 • Efterfrågeprognoser: För att säkerställa att det finns tillräckligt med råvaror och färdiga produkter på lager, bör företaget göra efterfrågeprognoser för att förutse vilken efterfrågan som kommer att finnas på olika produkter och tjänster.
 • Riskhantering: Företaget bör ha rutiner för att hantera olika typer av risker som kan uppstå i leverantörskedjan, till exempel leveransavbrott eller prisökningar på råvaror. Detta kan innebära att ha flera leverantörer för samma produkt eller att ha strategier för att hantera prisförändringar.

Genom att använda dessa verktyg och metoder kan företaget optimera sin leverantörskedja och förbättra sin prestanda och konkurrenskraft. Det är viktigt att regelbundet utvärdera och justera strategier för ledning av leverantörskedjan för att säkerställa att de fortfarande är lämpliga och effektiva.

KPI (nyckeltal) supply chain

KPI (nyckeltal) supply chain

KPI:er, eller nyckeltal för prestationsmätning, är ett viktigt verktyg för att mäta och förbättra prestandan i en supply chain. Genom att sätta upp tydliga mål och mäta hur väl man når dessa kan företaget identifiera problemområden och vidta åtgärder för att förbättra sin leverantörskedja.

Några vanliga KPI:er för supply chain management är:

 1. Inköp: Företaget bör ha tydliga rutiner för inköp av råvaror och andra förbrukningsmaterial, såsom prissättning, leveransvillkor och kvalitetskontroll.
 2. Logistik: Företaget bör ha tydliga rutiner för planering, genomförande och kontroll av sina logistikaktiviteter.
 3. Lager: Företaget bör ha tydliga rutiner för planering, genomförande och kontroll av sina lageraktiviteter.
 4. Tillgänglighet: Företaget bör ha tydliga rutiner för planering, genomförande och kontroll av sin tillgänglighet.
 5. Kvalitet: Företaget bör ha tydliga rutiner för planering, genomförande och kontroll av sin kvalitet.
 6. Kostnad: Företaget bör ha tydliga rutiner för planering, genomförande och kontroll av sin kostnad.
 7. Leverans: Företaget bör ha tydliga rutiner för planering, genomförande och kontroll av sin leverans.

Så att mäta och förbättra dessa KPI:er kan företaget identifiera problemområden och vidta åtgärder för att förbättra sin leverantörskedja, öka sin prestanda, minska sina kostnader och förbättra lönsamhet.

Utbildningar och arbete inom supply chain

Utbildningar och arbete inom supply chain

Utbildningar inom inköp, logistik och supply chain finns tillgängliga vid universitet och högskolor runt om i världen. Det finns olika sätt att studera ämnet och det går att välja mellan att ta en hel utbildning till examen eller att välja att studera kurser inom området under en termin med utlandsstudier.

För den som är intresserad av att specialisera sig inom supply chain finns det många utbildningar att välja mellan. På många universitet och högskolor finns det utbildningar med inriktning på inköp och logistik, medan andra erbjuder en mer allmän utbildning.

Det finns även möjlighet att studera utomlands och då finns det många olika destinationer att välja mellan. Att studera utomlands ger möjlighet att få en internationell erfarenhet och att lära sig mer om försörjningskedjehållning i andra länder.

Flexibiliteten är mycket stor när det gäller att välja utbildning inom supply chain. Det går att välja att studera på heltid eller deltid, och många utbildningar erbjuder möjlighet att studera på distans. Det gör att det går att kombinera studierna med arbete eller annat engagemang.

Så om du är intresserad av att specialisera dig inom SC finns det många utbildningar att välja mellan. Det finns möjlighet att välja mellan olika inriktningar, studera utomlands och ha möjlighet att kombinera studierna med annat. Så det finns många valmöjligheter att utforska.

Här kommer några tips på utbildningar inom supply chain:

Gothia Logistics

Supply Chain Management, Jönköping University

Service Management, Supply Chain Management, Lunds Universitet

Supply Chain Management, Luleå tekniska universitet

Vad tjänar en Supply Chain Manager?

Marknadslönen 2022 för logistiker ligger mellan 35 000 och 47 000 kronor per månad. Planerar, styr och utformar företagens material- och informationsflöden. Läs mer på Unionen.

Magnus Thulin

Kontakta mig